تسهیلات شرکت های دانش بنیان

دومین حلقه از فرایند حمایت از ایده تا بازار، پروژه توسعه می‌باشد كه در چارچوب كمك‌های فنی و اعتباری به طور عام و سرمایه‌گذاری خطرپذیر موضوع آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 4 سال 1386 به طور خاص و همچنین بند الف ماده 151 و بند ب ماده 17 قانون برنامه پنچم توسعه، در صدد تأمین منابع مالی لازم جهت شكل گیری این شركت‌ها و مراكز تامین نقدینگی جهت توسعه شركت‌های موجود و تازه تأسیس از طریق اعطای تسهیلات حمایتی، اعطای وام‌های كم بهره و با اقساط بلند مدت است. هدف این پروژه، ایجاد بستر مناسب جهت توسعه صنایع نوین در كشور از طریق كمك به ایجاد و راه‌اندازی شركت‌های بزرگ و خوشه‌های صنعتی، مراكز ملی تحقیق و توسعه، موسسات تحقیق و تكنولوژی توسط بخش خصوصی و كارآفرینان است. این پروژه با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری، در صدد فضای ایجاد کسب و کار نوآورانه و جلوبرنده برای بنگاه‌های فعال در صنایع پیشرو می‌باشد.