پسا دکتری

آیین نامه طرح حمایت از پژوهشگران پسا دكتری صنعتی

مقدمه:

در راستای اجرای بند الف ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 25 تفاهم نامه همكاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین به منظور كمك به توسعه پژوهش‌های كاربردی، حمایت از پژوهشگران پسا دكتری صنعتی با هدف انتقال یافته‌های جدید دانش و فن آوری، ارتقاء توان فنی و مهندسی، ارتقاء توانمندی‌های حرفه‌ای، كسب مهارت و تجربه عملی فارغ التحصیلان دكتری با رویكرد ارتقای كیفیت تولیدات در بنگاه‌های اقتصادی و انجام پژوهش‌های كاربردی اولویت‌دار و تقاضا محور در محیط واقعی كار تهیه شده است. حمایت از پژوهشگران در چارچوب این آیین نامه و دستور العمل اجرایی آن كه متعاقباً تدوین می گردد، انجام می‌شود.

ماده 1- تعاریف و اختصارات

1-1- وزارت صنعت، معدن و تجارت: دستگاه متولی بخش صنعت، معدن و تجارت كه در این شیوه نامه به اختصار «وزارت صنعت»نامیده می شود.

2-1- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: دستگاه متولی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی كه در این شیوه نامه به اختصار «وزارت علوم» نامیده می شود.

3-1- واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری:بنگاههای اقتصادی می باشند كه در زمینه های صنعت، معدن و تجارت فعالیت داشته و در این شیوه نامه به اختصار «واحد صنعتی» نامیده می شوند.

4-1- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی:منظور كلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم می باشند كه در این شیوه نامه به اختصار «مركز آموزشی» نامیده می شوند.

5-1- پژوهشگر پسا دكتری صنعتی: فردی است كه بیشتر از دوسال از تاریخ دانش آموختگی دوره دكتری تخصصی وی نگذشته و عضو جدیدالاستخدام هیات علمی مركز آموزشی می باشد. این فرد برای حداقل یك سال و حداكثر دو سال به فعالیت های پژوهشی در واحد صنعتی مشغول به كار می شود.

6-1- پروژه پژوهشی:پروژه ای است كه در چارچوب موضوعات پژوهشی اولویت‌دار واحد صنعتی تعریف شده و به تایید وزارت صنعت رسیده باشد.

7-1- شورای راهبری طرح: شورایی است مركب از نمایندگان وزارت صنعت ، وزارت علوم، مرکز آموزشی و چند تن از خبرگان صنعت که به ریاست مدیر کل آموزش و پژوهش وزارت صنعت تشكیل می گردد، تا نسبت به نحو و حسن اجرای طرح تصمیم گیری نماید به اختصار «شورا» نامیده می شود.

8-1-دبیرخانه: دبیرخانه این طرح در دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت مستقر است..

ماده 2- اهداف

1-2-كمك به توسعه پژوهش های كاربردی در صنعت

2-2- كمك به افزایش توان و مهارت های پژوهشی كاربردی پژوهشگران دارای مدرك دكتری فنی و مهندسی

3-2- استفاده از ظرفیت های پژوهشی موجود در كشور

4-2- گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه

5-2- حل مسائل تكنولوژیكی صنعت با استفاده از دانش و فناوری روز

6-2- هدایت اعتبارات پژوهشی در جهت انجام پژوهش های كاربردی در حوزه صنعت، معدن و تجارت

7-2- ارتقاء توانمندیهای پژوهشی كاركنان حوزه تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی

ماده 3 - شرایط پژوهشگر پسا دكتری صنعتی

1-3- عضو جدید الاستخدام هیات علمی مركز آموزشی باشد.

2-3- رشته و تخصص عضو هیأت علمی با نیاز واحد صنعتی مرتبط باشد.

ماده 4- نحوه اجرا:

1-4 - جمع آوری و ارائه عناوین نیازهای پژوهشی و مشكلات مبتلا به واحدهای صنعتی

2-4-ارائه درخواست توسط عضو هیأت علمی همراه با سوابق علمی و پژوهشی به شورا توسط مركز آموزشی

3-4- بررسی درخواست ارائه شده در شورا و تعریف زمینه كاری بر اساس مفاد بند 1-4

4-4- هماهنگی جهت عقد قرارداد پژوهشی، مطالعاتی، آزمایشگاهی، ....منطبق با تخصص عضو هیات علمی و اهداف وزارت صنعت و نیازهای واحد صنعتی توسط وزارت صنعت

5-4- صدور حكم ماموریت توسط مركز آموزشی با درج تاریخ شروع و خاتمه به مدت دوازده ماه كه حداكثر تا یكسال دیگر قابل تمدید می باشد.

6-4- ارائه گزارش پیشرفت كار توسط عضو هیأت علمی به شورا و نظارت مستقیم شورا بر عملكرد فرد یا بررسی گزارش های ارائه شده.

7-4- چنانچه به هر دلیلی ادامه پسا دكتری امكان پذیر نباشد باید در شورا مطرح و مراتب به ذینفعان اعلام گردد.

ماده 5 شرایط حمایتی:

1-5- پرداخت حقوق و مزایا مطابق با حكم استخدامی عضو هیأت علمی توسط مركز آموزشی در طول مدت پسا دكتری

2-5- پرداخت - - - حقوق و مزایای عضو هیأت علمی علاوه بر حقوق و مزایای مفاد بند1-5 توسط وزارت صنعت و واحد صنعتی

3-5- اعزام عضو هیأت علمی به خارج از کشور با هزینه وزارت صنعت یا واحد صنعتی در صورت لزوم و به تشخیص شورا به مدت حداكثر یک ماه جهت بازدید از واحدهای صنعتی مشابه برای پسا دكتری یکساله

4-5- حمایت از پایان نامه ها یا رساله های كارشناسی ارشد و دكترای دانشجویان اساتیدی كه فرصت مطالعاتی را در واحد صنعتی گذرانده و موضوع پایان نامه ها را از نیازهای احصاء شده انتخاب می نمایند.

ماده 6 تعهدات عضو هیأت علمی:

1-6- پسا دكتری تمام وقت بوده و عضو هیأت علمی می بایستبطور تمام وقت در اختیار واحد صنعتی باشد.

2-6- عضو هیأت علمی ملزم به رعایت قوانین ایمنی و حفظ حقوق مادی و معنوی(مالكیت فكری و محرمانگی) حاصل از اجرای كار پژوهشی، مطالعاتی، علمی و ... مطابق مفاد قرارداد منعقده با واحد صنعتی می باشد.

3-6- عضو هیأت علمی موظف است هر سه ماه یكبار گزارش پیشرفت كار را همزمان به مركز آموزشی و واحد صنعتی محل خدمت ارائه و در پایان یك سمینار یك روزه از یافته های علمی خود را برای واحدصنعتی و وزارت صنعت برگزار نماید.

ماده7 نظارت بر حسن اجرا:

نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بر عهده شورا می باشد.

ماده8 وظایف شورا:

1-8- تعیین سیاستهای كلی اجرای آئین نامه

2-8- تعیین روش های نظارت بر روند انجام فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

3-8- تعیین شرایط حمایتی ویژه جهت انجام پروژه ها و حل برخی چالش های اساسی

4-8- ایجاد كمیته های تخصصی جهت پیگیری امور طرح

5-8- نظارت بر حسن اجرای مفاد قرار داد فی مابین هیأت علمی و واحد صنعتی و انجام تعهدات متقابل

ماده9 وظایف دبیرخانه:

1-9- تائید طرح پژوهشی و تحقیقاتی ارائه شده از سوی اعضاء هیات علمی در جهت رفع نیازهای پژوهشی واحدهای صنعتی

2-9- مستند سازی تجارب بدست آمده منتج از پسا دكتری

3-9- همكاری و هماهنگی جهت انتشار تجارب بدست آماده در سایت ها و نشریات علمی تخصصی

4-9- اطلاع رسانی و انعكاس نیازهای پژوهشی واحدهای صنعتی به مراكز آموزشی

5-9- هماهنگی لازم جهت عقد قرارداد با رعایت مفاد بندهای 4-4،‌1-5 و 2-5 همین آئین نامه

6-9- هماهنگی جهت برگزاری سمینار و ارائه تجارب و نتایج پس از اتمام پسا دكتری توسط عضو هیات علمی