فرصت مطالعاتی

شیوه نامه حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخل كشور اعضاء هیأت علمی دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری

مقدمه:

در راستای ایجاد و تعامل تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه و به منظور عملیاتی نمودن دانش و یافته های اعضاء هیأت علمی دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی( دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در بخش صنعت، معدن و تجارت و متقابلا" آشنایی دانشگاهیان با فضای كار تولیدی و تجاری به استناد بند 1-2-3آئین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شماره 18946/3 مورخ 30/6/1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این شیوه نامه به شرح ذیل تنظیم شده است:

ماده1 تعاریف و اختصارات:

1-1-وزارت صنعت، معدن و تجارت: دستگاه متولی بخش صنعت، معدن و تجارت كه در این شیوه نامه به اختصار « وزارت صنعت» نامیده می شود.

2-1- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: دستگاه متولی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی كه در این شیوه نامه به اختصار « وزارت علوم » نامیده می شود.

3-1- واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری: بنگاههای اقتصادی می باشند كه در زمینه های صنعت، معدن و تجارت فعالیت داشته و در این شیوه نامه به اختصار « واحد صنعتی» نامیده می شوند.

4-1- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی: منظور كلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم می باشند كه در این شیوه نامه به اختصار "مركز آموزشی" نامیده می شوند.

5-1- فرصت مطالعاتی: ماموریتی است كه به اعضاء هیأت علمی واجد شرایط منتخب یك مركز آموزشی داده می شود كه برای مدتی معین به منظور انجام مطالعات و تحقیقات مشترك در واحدهای صنعتی حضور یابند.

6-1- اعضاء هیأت علمی: منظور از اعضاء هیأت علمی افرادی هستند كه با مدرک تحصیلی دكتری در استخدام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بوده و به تدریس و پژوهش مشغول می باشند.

7-1- شورای فرصت های مطالعاتی: شورایی است مركب از نمایندگان وزارت صنعت ، وزارت علوم، مرکز آموزشی و واحد صنعتی که به ریاست مدیر کل آموزش و پژوهش وزارت صنعت تشكیل می گردد تا نسبت به سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای فرصت های مطالعاتی فعالیت نماید كه به اختصار « شورا » نامیده می شود.

8-1-: كمیته های علمی و اجرایی: كمیته ای است مركب از دانشگاه ها و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها كه این كمیته ها برای عملیاتی نمودن وظایف شورا توسط این نهاد ایجاد و كلیه فعالیتهای آن تحت نظارت شورا انجام خواهد شد.

ماده 2 اهداف:

1-2-انتقال یافته های جدید دانش و فناوری مراكز آموزشی به واحدهای صنعتی كه موجب ارتقاء توان علمی و فنی واحدهای صنعتی شود.

2-2- همسویی نگاه صنعت و دانشگاه و توسعه همكاریهای علمی و پژوهشی بین مراكز آموزشی و واحدهای صنعتی

3-2- كاربردی شدن دانش اساتید و آشنایی با مسائل مبتلا به صنعت، معدن و تجارت

4-2- جهت دهی به تحقیقات دانشگاهی به ویژه پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تكمیلی در مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا در راستای نیاز های صنعتی، معدنی و تجاری

5-2- كمك به رفع مشكلات علمی و تخصصی واحدهای صنعتی

6-2- استفاده موثر و مفید از امكانات آزمایشگاهی وتجهیزات موجود در واحد های صنعتی

ماده 3 شرایط هیأت علمی:

1-3- دارا بودن حداقل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی

2-3- دارا بودن مرتبه علمی استادیاری و بالاتر

3-3- مرتبط بودن رشته و تخصص عضو هیأت علمی با نیاز واحد صنعتی

ماده 4 نحوه اجرا:

1-4 - جمع آوری و ارائه عناوین نیازهای پژوهشی و مشكلات مبتلا به واحدهای صنعتی

2-4-ارائه درخواست توسط عضو هیأت علمی همراه با سوابق علمی و پژوهشی به شورا توسط دانشگاه

3-4- بررسی درخواست ارائه شده در شورا و تعریف زمینه كاری بر اساس مفاد بند 1-4

4-4- هماهنگی جهت عقد قرارداد پژوهشی، مطالعاتی، آزمایشگاهی، ....منطبق با تخصص عضو هیات علمی و اهداف وزارت صنعت و نیازهای واحد صنعتی

5-4- اعلام موافقت شورا به عضو هیأت علمی جهت اخذ موافقت نامه رسمی مركز آموزشی

6-4- صدور حكم ماموریت توسط مركز آموزشی با درج تاریخ شروع و خاتمه فرصت مطالعاتی به مدت حداقل یك ترم تحصیلی و حداكثر دو ترم تحصیلی است كه می تواند از مدت زمان سه ماهه تابستان در اول، بین یا آخر فرصت استفاده نماید.

7-4- ارائه گزارش پیشرفت كار توسط عضو هیأت علمی به شورا و نظارت مستقیم شورا بر عملكرد فرد یا بررسی گزارش های ارائه شده

8-4- چنانچه به هر دلیلی و در طول دوره فرصت مطالعاتی، شورا تصمیم به قطع فرصت مطالعاتی بگیرد لازم است مراتب را كتبا" به مركز آموزشی و عضو هیأت علمی اعلام نماید.

ماده 5 شرایط حمایتی:

1-5- پرداخت حقوق و مزایا مطابق با حكم استخدامی عضو هیأت علمی توسط مركز آموزشی در طول مدت فرصت مطالعاتی به استناد ماده 4-2-1-3 آئین نامه مورخ 30/6/1389وزارت علوم

2-5- پرداخت 100 % حقوق و مزایای عضو هیأت علمی علاوه بر حقوق و مزایای مفاد بند1-5 توسط وزارت صنعت و واحد صنعتی همچنین هزینه ایاب ذهاب و اسكان عضو هیأت علمی مامور كه استان محل سكونت و محل صنعت او متفاوت است توسط واحد صنعتی پرداخت خواهد شد.

3-5- اعزام عضو هیأت علمی به خارج از کشور با هزینه وزارت صنعت یا واحد صنعتی در صورت لزوم و به تشخیص شورا به مدت یک ماه (كه به تشخیص و تصویب شورا مذكور قابل افزایش است) جهت بازدید از واحدهای صنعتی مشابه برای فرصت های مطالعاتی یکساله

4-5- حمایت از پایان نامه ها یا رساله های كارشناسی ارشد و دكترای دانشجویان اساتیدی كه فرصت مطالعاتی را در واحد صنعتی گذرانده و موضوع پایان نامه ها را از نیازهای احصاء شده انتخاب می نمایند.

ماده 6 تعهدات عضو هیأت علمی:

1-6- فرصت مطالعاتی تمام وقت بوده و سایر فعالیت های عضو هیأت علمی منحصرا در مشاوره و راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی خلاصه می شود.

2-6- عضو هیأت علمی ملزم به رعایت قوانین ایمنی و حفظ حقوق مادی و معنوی(مالكیت فكری و محرمانگی) حاصل از اجرای كار پژوهشی، مطالعاتی، علمی و ... مطابق مفاد قرارداد منعقده با واحد صنعتی می باشد.

3-6- عضو هیأت علمی موظف است هر سه ماه یكبار گزارش پیشرفت كار را همزمان به مركز آموزشی و واحد صنعتی محل خدمت ارائه و در پایان یك سمینار یك روزه از یافته های علمی خود را برای واحدصنعتی و وزارت صنعت برگزار نماید.

ماده7 نظارت بر حسن اجرا:

نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بر عهده شورای فرصت های مطالعاتی می باشد.

ماده 8اعضاء شورا:

1-8-مدیر كل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت(رئیس شورا)

2-8-مدیركل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3-8- نماینده مركز آموزشی متقاضی(حسب مورد)

4-8-مدیركل ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

5-8-نماینده واحد صنعتی مورد درخواست(حسب مورد)

6-8-نماینده معاونت پژوهش و فناوری وزارت صنعت

ماده 9وظایف شورا:

1-9- تعیین سیاستهای كلی اجرای آئین نامه به صورت كوتاه مدت و بلند مدت برای دوره های یكساله

2-9- تائید طرح پژوهشی و تحقیقاتی ارائه شده از سوی اعضاء هیات علمی در جهت رفع نیازهای پژوهشی واحدهای صنعتی

3-9- تعیین روش های نظارت بر روند انجام فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

4-9- تعیین شرایط حمایتی ویژه جهت انجام پروژه ها و حل برخی چالش های اساسی

5-9- ایجاد كمیته های تخصصی جهت پیگیری امور طرح

6-9- مستند سازی تجارب بدست آمده منتج از فرصت های مطالعاتی

7-9- انتشار تجارب بدست آمده در سایت های علمی تخصصی و نشریات تخصصی

8-9- اطلاع رسانی و انعكاس مسائل واحدها به مراكز آموزشی

9-9- هماهنگی لازم جهت عقد قرارداد

10-9- هماهنگی جهت برگزاری نشست علمی و تجربی پس از انجام فرصت مطالعاتی

11-9- نظارت بر حسن اجرای مفاد قرار داد فی مابین هیأت علمی و واحد صنعتی و انجام تعهدات متقابل